Wykaz

 Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Wysocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. FOLWARCZNEJ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej RA1S/00014550/6, wyznaczony na dzień 16 grudnia 2021 roku o godz 10:00.

Przetarg zostaje odwołany z powodu niespodziewanych zmian na rynku nieruchomości, spowodowanych zaskakująco wysoką inflacją w miesiącach po sporządzeniu wyceny, która stanowiła podstawę do ustalenia ceny wywoławczej. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie nie wcześniej niż po przeprowadzeniu weryfikacji aktualności przedmiotowej wyceny. Przedmiotem weryfikacji będzie też analiza zabezpieczenia przez zwycięzcę postępowania przetargowego terminowej realizacji inwestycji, której wykonanie zadeklaruje on w ofercie przetargowej.

Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 232/1 o pow. 0,0960 ha,
  • nr 232/4 o pow. 0,2129 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży, położonego przy ul. Staszica 9/5 w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5699/20 o powierzchni 0,0162 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty zabudowy usługowej.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczoną numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha – cena wywoławcza 296 000,00 zł. (brutto)

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 10:00.

Podmiot ustalony w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do podpisania przed aktem notarialnym porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącego uregulowania i uszczegółowienia kwestii związanych z inwestycją i terminem jej realizacji.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Sadku gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 584.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 584 o powierzchni 2,6400 ha – cena wywoławcza 315 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. ze zm., działka leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Szydłowca decyzją nr 30.2021 z dnia 9 września 2021r. ustalił na działce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na części działki.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 12:00.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją tego, że zgodnie z ww. ustawą, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655 ze zm.),. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.