Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej teren o pow. 120 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1244/23 będącej własnością Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 30 kwietnia 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 232/1 i 232/4 położonych w miejscowości Zdziechów, stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010818/5 oznaczoną numerem działki 126/1 o powierzchni 0,9838 ha – cena wywoławcza 19 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze oznaczonym symbolem ZD – tereny dolinne wykluczone z zabudowy. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa - art. 2a stanowi inaczej.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przypadku przystąpienia do przetargu rolnika indywidualnego konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej przed przetargiem:
- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta - jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR odpowiednio zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie KOWR nie zgłosi chęci nabycia działki dojdzie do finalizacji sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 11:00.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 57,20 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki i wc. położony na czwartej kondygnacji w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Iłżeckiej 4A w Szydłowcu, wraz z udziałem 572/22350 części do działki nr 5282/6 o pow. 565 m2, obj. księgą wieczystą nr RA1S/00010215/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu ustalającą, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.

Cena wywoławcza 180 000,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Budynek, a tym samym lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania oraz ciepłą i zimną wodę.

Lokal o niskim standardzie wykończenia.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec- oznaczonym na rysunku planu symbolem D1MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 10:00.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5979 położonej w Szydłowcu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5966 położonej w Szydłowcu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz pomieszczeń o powierzchni 33,08 m2 przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanych w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1398/2 położonej w Szydłowcu, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Szydłowiec.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A
 
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010223/7 oznaczone numerami działek 5282/44 i 5282/45 o powierzchni 0,0618 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł. (brutto)
 
Działki o numerze geodezyjnym 5282/44 i 5282/45 leżą na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Szydłowiec – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr 212/XLIII/09 z dnia 23.09.2009 r. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem D1MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 11 maja 2023 roku o godz. 10:00.
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A
 
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 2248/2
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00003331/5 oznaczoną numerem działki 2248/2 o powierzchni 0,2057 ha – cena wywoławcza 17 500,00 zł. (brutto)
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Szydłowca, część I, ww. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu 3.R – tereny rolnicze.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 11 maja 2023 roku o godz. 10:45.