Postać przy mikrofonie na mównicy.

Mając na uwadze współpracę wspierającą rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie naszej gminy oraz korzyści płynące z takiej współpracy dla społeczności lokalnej, na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Szydłowiec, a Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Burmistrz Szydłowca powołał Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jako aktywny łącznik pomiędzy samorządem, a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Funkcją tę objęła Pani Beata Ciećka, która w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu pracuje na stanowisku ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Do zadaniań Rzecznika należy:

  • informowanie o ekonomii społecznej;
  • współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy poprzez zakładanie przedsiębiorstw społecznych (nowych podmiotów ekonomii społecznej);
  • edukowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ekonomii społecznej;
  • współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej;
  • promowanie polityki stosowania odpowiedzialnych społecznie zakupów dokonywanych przez Gminę (przez realizację zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);
  • tworzenie i aktualizowanie informacji dotyczących ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy;
  • branie udziału w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
  • uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną;
  • współpraca przy organizacji spotkań na temat ekonomii społecznej na terenie gminy;
  • informowanie na bieżąco Wydziału ds. Ekonomii Społecznej (MCPS) o działaniach dot. ekonomii społecznej realizowanych przez gminę.

Rzecznik wykonuje swoje zadania podejmując współpracę z samorządem województwa mazowieckiego, której celem jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej.

Beata Ciećka powołana na stanowisko Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej