Grafika przedstawiająca diwe osoby podpisujące dokument. Widnieje również napis "Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień opiekuna lub kuratora.

Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wymagania stawiane kandydatom:
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych;
• pełnia praw publicznych;
• nieposzlakowana opinia;
• stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego;
• umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
• zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym;
• reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami;
• sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagane dokumenty:
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli;
• oświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, pok. nr 4 lub pod tel. (48) 617 64 84.